Dự Án

Cải tạo nâng cấp lưới Toto Hưng Yên

Cải tạo nâng cấp lưới Toto Hưng Yên

Dự án cải tạo nâng cấp lưới Điện Toto Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hưng Yên

Giá trị hợp đồng: 2.945 triệu đồng

 

 

 

 

0 vote